AUTEM  DO ERTARU

STARKNEST

Trvalý rozvoj cestovního ruchu se obráží nejen v rostoucím zájmu turistů  všech zemí  o návštěvu   Ertaru, ale  je spojen  také s občasnými   změnami   předpisů   upravujících   podmínky  vstupu zahraničních   turistů  do   Republiky  Ertar.   Stejně  jako  v předchozích letech proto i  letos vychází tato publikace, jejímž účelem   je  poskytnout   všem  zahraničním   turistům  aktuální informace o náležitostech, potřebných k cestě do Ertaru. Je v ní vyznačen stav k 31.12.1985.  Protože si praxe vyžaduje provádění úprav  podle stávající  potřeby, není  vyloučeno, že  k některým změnám  dojde  i  po  vydání  této  publikace.  Je proto  výhodné sledovat denní tisk (nebo ještě lépe oficiální webové stránky Republiky Ertar) a nové úpravy si případně  doplnit.
                                       Autoři.

1. CESTOVNÍ DOKLAD

Pro cesty  do Ertaru platí  všechny cestovní pasy,  které pro  své příslušníky  vydávají  jednotlivé  státy a  které nesou označení platnosti do všech států světa. ( Neplatí tedy cestovní pasy vydané  jednou zemí  pro  výlučné cesty do druhé země.)

Dále je  ke vstupu do  Ertaru třeba vstupní  vízum, které vydává většinou  velvyslanectví nebo jiné  zastupitelství Ertaru  v příslušné zemi. Na vízu je  vyznačen počet dnů, na které byl pobyt v Ertaru povolen. Občan,  cestující do Ertaru, je povinen tuto dobu  nepřekročit. Do doby  se započítává i  den překročení hranic Republiky Ertar (dále jen RE) při vjezdu i výjezdu.

Žádost o vstupní vízum je třeba podávat na zastupitelství RE  minimálně 3  měsíce  před  plánovaným cestováním.  Žádost se podává bez vylepování kolkových známek.

K žádosti o  vydání vstupního  víza je  třeba příslušným orgánům RE předložit:

·   osobní doklad, potvrzující totožnost žadatele, např. OP

·   dvě  černobílé fotografie  na měkkém papíře formátu 4 x 4 cm s 1 cm bílým okrajem dole

·   výpis  z trestního rejstříku.

  Odmítnutí vydání  vstupního víza může být  podle Zákona o   cestovním ruchu č. 43/1974   RE  provedeno těmto osobám:

·   Jejichž cesta do Ertaru by  nebyla v souladu se státními zájmy   RE

·   proti nimž je vedeno trestní řízení

·   které jsou odsouzeny pro trestný čin.

Vstupní vízum může být z těchto důvodů  také odňato, nebo jeho  platnost  omezena.  Vydání  vstupního  víza  může být také odepřeno,  je-li  do  Ertaru  v rozporu  s ochranou bezpečnosti státu,  vnitřního pořádku,  veřejného zdraví nebo morálky a též, jde-li  o cestu  ze státu,  se kterým  Ertar neudržuje diplomatické styky, jde-li o návštěvu občana  v Ertaru trestně stíhaného nebo občana, jehož jednání nasvědčuje tomu,  že hodlá zůstat v Ertaru i  po uplynutí  doby platnosti vstupního víza.

Orgány  celní a  pasové  kontroly  RE ověřují  při vjezdu občana  do  Ertaru  správnost  a  platnost   cestovních dokladů. Kontrolují i  správné vyplnění celního  a devizového prohlášení, které  je  třeba  vyplnit  před  příchodem  na  státní  hranice. Kontrolují se  doklady k vozidlu, předměty  dovážené i vyvážené, stejně jako  výše dovážených i  vyvážených částek v Gr i jiných měnách.  Pokud  se  občan  nemůže  prokázat  všemi náležitostmi, nepovolí mu orgány celní a pasové kontroly pokračovat v cestě.

 

2. PŘEJÍMÁNÍ ZODPOVĚDNOSTI

Před cestou  do Ertaru je každý  občan povinen prostudovat poučení, které obdrží na zastupitelství RE ve své zemi a v každé pobočce cestovní kanceláře Ertour a při přechodu státních hranic při vstupu  do Ertaru předat  celním a pasovým  orgánům notářsky ověřené   a  vlastnoručně   podepsané  prohlášení   o  přejímání zodpovědnosti.  Toto  prohlášení  o  přejímání  zodpovědnosti má přímou  návaznost  na  Právní  poučení  při  cestě do Ertaru, ze kterého vyplývá,  že turista nebo  občan,  který navštíví Ertar, podléhá  v plné  míře   všem   zákonům  Republiky  Ertar.  Toto podléhání se  vztahuje na dopravní předpisy,  občanský a trestní zákoník.

To  tedy  znamená,  že  za  všechny  přestupky, přečiny i trestní činy spáchané na území Ertaru bude občan důsledně stíhán podle zákonů RE a to i mimo území tohoto státu.

Z mezinárodních smluv a Zákona č. 19/1976 Re vyplývá m.j. že při  spáchání trestného činu  pozbývá občan, který  tento čin spáchal i případné diplomatické imunity.

3. POSKYTOVÁNÍ POTŘEBNÉ POMOCI

Při individuální neorganizované cestě  do Ertaru se může občan  v důsledku  /*nepředvídané  mimořádné  události  dostat do situace, kdy  potřebuje poskytnutí pomoci.  Vedle onemocnění jde zejména  o ztrátu  cestovního dokladu,  krádež, havárii  vozidla nebo  úmrtí. Jako  účinný prostředek  pomáhá především  Sdružení pojištění  pro cesty  a pobyt  v Ertaru,  které zahrnuje  jednak základní  pojištění,   t.j.   úrazové,   pojištění  pro   případ poškození,   ztráty   nebo   zničení   zavazadel   a pojištění odpovědnosti za  způsobené škody, jednak havarijní pojištění pro případ  poškození nebo zničení  motorového  vozidla.

Při  pozbytí cestovního  dokladu ztrátou,  odcizením nebo zničením  je  třeba  se  osobně  přihlásit  v co nejkratší době (nejpozději  48  hodin) na  nejbližší stanici pořádkového sboru.

·   Občanovi,  který  se  během  krátkodobého   pobytu  v Ertaru ocitne  v nezáviděníhodné  tísni nebo  se dostane  do finančních potíží za okolností hodných  zvláštní zřetele, jako je například krádež,  ztráta, havárie  vozidla, vážné  onemocnění nebo úmrtí, může Státní banka RE poskytnout  půjčku ve vlastní měně, která mu umožní návrat do vlasti.

Sdružení pojištění pro cesty a pobyt v Ertaru lze sjednat na zastupitelství RE zároveň se vstupním vízem.

4. ZÁKLADNÍ DEVIZOVÉ PROSTŘEDKY

Pro  cesty  do  Ertaru  je  žádoucí,  aby  cestující  byl dostatečně  vybaven  místní  měnou.  Zákonnou  měnou  Ertaru je Gratis.

1 Gr /Gratis/ =100 Zd /Zadara/

Měny  jiných  zemí  k úhradě  plateb  v Ertaru zásadně nemůžete použít. Lze však za dovezené prostředky v povolené výši u Státní banky RE /dále jen SBRE/  nakupovat Gratis až do výše dovezených prostředků. Rovněž  je možno za  Gratis cizí měny  nakupovat při pobytu v Ertaru, však pouze do povolené výše  vývozu.

Na vývoz a dovoz cizích  měn ani měny vlastní /není třeba žádných zvláštních  zápisů ani dokladů. Pouze  pro dovoz  Gratis je  třeba  celním  orgánům  předložit. Prodejní  doklad,  který vystavila  pobočka SBRE při prodeji Gratis občanovi. Je zakázáno dovážet do Ertaru  větší  hodnotu  Gratis,  než  je  uvedena  na Prodejním  dokladu.

Dovoz a vývoz šeků a  jiných cenných papírů není upraven žádnými  zvláštními předpisy,  vzhledem k tomu, že  je SBRE  od občanů nevykupuje.

Dovoz  zlata  s výjimkou  přiměřeného množství  osobních šperků není dovolen.

Vývoz zlata  není dovolen. Tento  zákaz se nevztahuje  na osobní  šperky, které  občan do  Ertaru přivezl  a měl  je řádně zapsané v celním a devizovém prohlášení  /viz dále / a  dále na zlaté předměty,  které v Ertaru  za Gratis zakoupil  a je schopen k těmto  předmětům předložit  příslušné kupní doklady.

Prodej  Gratis  vyřizuje  každá  pobočka  SBRE,  která je zřízena při každém zastupitelství RE  a vybrané státní nebo jiné banky  v jednotlivých  státech.  Výše  nakupovaných Gratis není vázána  ani na  počet cestujících  osob,  ani  na délku pobytu a není omezena.

Pro dovoz a vývoz  měn platí následující  limity:

Dovoz: cizí měny     - do  200 Gr

vlastní měna  - do  500 Gr, od roku 1995 není omezena

měna Ertaru   - výše není  omezena

Vývoz: cizí měna     - do  200 Gr

vlastní měna  - do  500 Gr, od roku 1995 není omezena

měna Ertaru   - do   10 Gr

Při pobytu v Ertaru je možno dodatečně nakoupit  Gratis za jiné měny až do výše limitu. Rovněž při výjezdu z Ertaru je možno pro zpáteční  cestu  zakoupit  jiné  měny  až  do  výše limitu. Toto limitní ustanovení  platí z toho  důvodu, že SBRE  nemá zájem na rozsáhlém  dovozu  devizově  nevýhodných  měn.  Pobočky  SBRE  v jednotlivých státech mají vzhledem  k rozsahu cestovního ruchu z toho  kterého státu  a devizové  výhodnosti jeho  měny stanoveny roční limity pro prodej Gratis zahraničním turistům.

Důležitým  ustanovením  devizového  zákona  týkajícím  se cestovního ruchu,  je zákaz koupě  cizích měn a  prodej cizích a vlastní  měny bez  prostřednictví  SBRE.  Tato činnost  na území Ertaru,  jakož   i  nákup  a   prodej  Gratis  mimo   Ertar  bez zprostředkování SBRE je obcházením  jejího devizového monopolu a poškozováním  státních  zájmů  RE.  Takovým  jednáním  se  občan vystavuje  v Ertaru nebezpečí trestního stíhání.

Hodnoty dovozu a vývozu  cizích  a vlastní měny jsou pro přehlednost přepočteny na GR  dle stanovených oficiálních kursů.

V případě ,  že   cestující  všechny   nakoupené   měnové prostředky  v Gr  nespotřebuje,  může  si  všechno, co přesahuje limit vývozu při opouštění  Ertaru na  hraničním přechodu vyměnit za vlastní měnu.  Prodej  Gratis občanovi  je vázán  na vystavení vstupního víza.

5. CELNÍ PROJEDNÁNÍ

Kdo dopravuje jakýmkoliv způsobem  zboží do ciziny nebo z ciziny, musí je přihlásit a předložit pohraniční celnici k celní kontrole.  Celní  kontrolu  provádějí  celní  orgány  prohlídkou zavazadel,  zásilek  a   dopravních  prostředků,  přepravních  a průvodních listin a v odůvodněných případech i osobní prohlídkou u občanů.

Občan, cestující  do Ertaru je povinen  vyplnit a celnici dát potvrdit  celní a devizové prohlášení pro  cesty do Ertaru, které  je   součástí   cestovního   dokladu.  Celní  a  devizové prohlášení  pro  cesty do  Ertaru  není  třeba opatřovat  žádným kolkem. Toto prohlášení se přidává k vyřízenému vstupnímu vízu.

Pro  cestující, kteří  jedou do  Ertaru služebně  na dobu delší než 1 rok, platí zvláštní předpisy.

DOVOZ VĚCÍ

Cizímu státnímu příslušníkovi při cestě do Ertaru celnice propustí do  oběhu v Ertaru  s podmínkou jejich  zpětného vývozu věci  k osobnímu  užívání  (oděv,  prádlo, obuv,  obvyklé osobní šperky,   hodinky,  kufry,   aktovky,  fotografické   a  filmové přístroje,  cestovní radiopřijímače,  televizory, magnetofony  a magnetoskopy,  dětské kočárky,  vozíky pro  nemocné, skládací  a jiné  sportovní čluny,  jiné  sportovní   potřeby  s výjimkou sportovních  zbraní), pokud  odpovídá osobním  poměrům, délce  a účelu cesty  cestujícího. Ten je povinen  všechny uvedené věci a předměty zapsat do celního a devizového prohlášení.

Dále celnice propustí cestujícímu bez povolení k dovozu:

a)  Potraviny   k přiměřenému   uspokojování   potřeb cestujícího pro  dobu  pobytu  a  následný  návrat  do vlasti s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

b) dárky do hodnoty 50 Gr v cenách platných v Ertaru.

K dovozu dárků,  přesahujících  hodnotu  50 Gr  je třeba Dovozní povolení. Žádost o toto  povolení je třeba podat zároveň se žádostí o udělení vstupního  víza. Jedna žádost se může týkat pouze jediného  dovozu, je nepřenosná  a platí 6  měsíců ode dne vystavení.

Právními  předpisy  /Vyhláškou  Ministerstva zahraničního obchodu a  financí 11/1978 Re, vyhláškou  MZOF 67/1978 a 13/1979 Re/ je stanoven  rovněž zákaz dovozu nebo  jeho omezení  pro některé druhy  věcí.

Povolení k dovozu je  třeba podle  vyhlášky / bez ohledu na jejich hodnotu/ na tyto předměty: koberce, užitkový porcelán, elektroinstalační a stavební materiál. Za povolení dovozu těchto věcí  vyměřuje celnice  správní  poplatek  ve  výši 100 % ceny v Ertaru.

Je  zakázáno dovážet  do  Ertaru  střelné a  sečné zbraně vojenské  a  sportovní  (U  sportovních   platí  v odůvodněných případech  výjimky  určované  Ministerstvem  vnitra),  vojenskou výzbroj  a  munici,  výbušniny,  lehce  zápalné  látky, jedovaté látky,  narkotika a  zařízení k jejich používání, pornografické materiály,  tiskoviny a jiné  materiály s protistátním  obsahem, vojenské   uniformy  a  jejich  části,  historické zbraně,  líh, alkoholické  nápoje a  tabákové výrobky. Pohonné hmoty je dovoleno  dovážet pouze v nádržích pevně zabudovaných  ve vozidle.

VÝVOZ VĚCÍ

K vývozu věcí  a  předmětů  koupených za  legálně nabyté platební prostředky  není třeba vývozního  povolení, pokud občan předloží celním  orgánům na všechny  vyvážené předměty příslušné kupní doklady. Množství a hodnota  věcí pak nemusí být přiměřená uspokojení osobních potřeb vývozce nebo členů jeho  rodiny.

Vývoz darů, t.j. předmětů,  na něž občan nemůže předložit příslušné kupní  ani jiné doklady,  je omezen hodnotou  20 Gr na osobu. Limity není dovoleno za rodinné příslušníky sčítat. Pokud hodnota daru  nebo darů převyšuje jednotlivě  hodnotu 20 Gr nebo součet  je vyšší  než  součet  limitů za  spolucestující rodinné příslušníky, je  třeba celním orgánům  předložit platné darovací listiny.

Je zakázáno  z Ertaru vyvážet  umělecké předměty, jejichž hodnota  přesahuje  200  Gr,  ať  byly  získány  některou z výše uvedených forem.  Dále je zakázáno  vyvážet umělecké předměty  a starožitnosti včetně antikvárních tisků, zdravotnické nástroje a přístroje, léky  vyráběné v Ertaru, líh a dřevo, pokud toto není ve  formě hotových nábytkových dílů.

6. CELNICE A HRANIČÍ PŘECHODY

Silniční přechody:

·   Stardust  -  společný  hraniční  přechod  pro  cesty  ze států  Honeycarry a Wasbreeding.

·   Ersal - bezcelní a bezpasový přechod ze  států S.A.L-

·   Erwas -  hraniční přechod pro  cesty ze státu  Wasbreeding pro  průjezd po Sargasové dálnici.

·   Salet - hraniční průjezd po Sargasové dálnici.

·   Aidarabad - hraniční přechod pro cesty ze státu Honezcarry pro průjezd po Sargasové dálnici.

Na  všech těchto přechodech pracovní doba nepřetržitá.

·   Tara  -  silniční  přechod  pro  vstup  do  Ertaru z pobřeží ”   Sargasové” dálnice (viz dále).

pracovní doba  6.00 - 22.00 celoročně

Železniční hraniční přechody:

·   Starkov - do státu Wasbreeding

pracovní doba nepřetržitá

·   Ersal - pro cesty  do státu Kigdom of Honeycarry

pracovní doba nepřetržitá

Mezinárodní letiště:

·   Quasar - pro cesty ze všech států světa

pracovní doba nepřetržitá

Mezinárodní přístavy:

·   Tara - pro cesty ze všech států světa

pracovní doba nepřetržitá

·   Erthys - pro cesty ze všech států světa

pracovní doba nepřetržitá.

7.  AUTEM DO ERTARU

Pro ty z Vás, kteří jste se rozhodli  cestovat do Ertaru vlastním vozem, budou užitečné následující řádky.

Vlastním motorovým vozidlem do Ertaru prakticky  cestovat nelze. Podle zákonů RE, které vydala vláda na ochranu přírody je na  území státu  zakázán pohyb  vozidel se  spalovacími   motory (existují pouze dvě výjimky - viz dále)

Pokud   tedy   nevlastníte   elektromobil,   budete   nuceni  se přizpůsobit dle následujících řádek.

Chcete-l cestovat po území Ertaru vozem a nebýt vázáni na žádný  veřejný  dopravní   prostředek,  můžete  si  elektromobil pronajmout.  Hraniční  přechody  Stardust  a  Tara  jsou vybaveny dostatečným  množstvím elektromobilů  osobních i caravanů ať již vyrobených klasických vozidel světových automobilek a přebudovaných na elektromobily, nebo originálních výrobků ertarské automobilky Metaxa.

Při  podávání  žádosti  o  vstupní  vízu   lze vyžádat na velvyslanectví  RE i  příslušný formulář  na objednání  vozidla. Podáte-li žádost v dostatečném předstihu, budete si moci vybrat i typ vozu.

Za použití  těchto vozidel se platí  dle objemu  motoru a typu  vozidla poplatek  za den  používání. Za  ujetý kilometr je stanovena jednotná taxa pro všechny  typy vozu a lze tyto částky zaplatit  předem   ve  vlastní  měně   podle  vlastního  odhadu kilometrů nebo po skončení cesty při odjezdu z Ertaru. Rozdíly v plánované a  skutečné kilometráži se  vyrovnávají při odjezdu  z Ertaru  nebo šekem ve vlastní měně.

Akumulátory    elektromobilů   se   dobíjejí   ve   všech autokempech na území Ertaru a dále  při jízdě po dálnici, kdy je automobil  poháněn  z kabelů  uložených  pod povrchem  vozovky.

Tyto  kabely   slouží  rovněž  k centrálnímu  řízení  dopravy a zvýšení  bezpečnosti  cestujících.  Řídící  signály  umožní vést palubní  počítač   vozidla  tak,  aby   se  pohyboval  optimální rychlostí  a  nedocházelo  k narušování  minimální  bezpečnosti vzdálenosti mezi vozidly.

Kabelem je rovněž zabezpečeno  svedení vozidel do pravých jízdních  pruhů  a   uvolnění  levého   pro  průjezd   vozidel s absolutní  předností  v jízdě.  Tuto  přednost   mají   vozidla Záchranné služby, Požárníci  a Bezpečnostní služba  RE.     Vozidla  s předností  v jízdě  jsou vládní  vozidla /SPZ EE.../. Nemají  však  absolutní  přednost  v jízdě.

Dopravní předpisy v Ertaru  jsou až na výjimky  shodné s našimi předpisy.   Dopravní   přestupky   jsou   však    velice   tvrdě postihovány.  Za  rychlou  jízdu,  za  stání  na zakázaných nebo bezpečnost  provozu  ohrožujících  místech  jsou  vysoké pokuty, které se platí v Gr /!/.       Za  stanování  mimo  autokempy   nebo  jiná  vyhrazená  a označená místa se platí pokuta až 1.000,-- Gr. Za stanování je v tomto případě považováno  i nocování a táboření v caravanu.

Za nedání přednosti v jízdě vozidlu s absolutní předností v jízdě  je odebrán  řidičský průkaz  bez náhrady  a v některých závažných případech i končí pobyt  v Ertaru.

Oproti  loňskému  roku  byly  provedeny některé podstatné změny v dopravní síti RE. Pobřežní  dálnice  E4  /Sargasová  dálnice/  byla v úseku Hraniční   přechod  Ersal -   odbočka   Sulov   uzavřena   pro vnitrostátní dopravu,  tedy i pro  dopravu turistů, pohybujících se po Ertaru v elektromobilech.     Úsek Erthys - Pulsar je  tedy třeba objíždět po dálnici v údolí Rio Quarko a dále  směrem na Quasar.

V úseku  Ersal  -  Aidarabad  byla  otevřena mezinárodní dálnice T  6 vedoucí po  pobřeží Sargasového zálivu  a spojující Lindanau   /  Etariskar/,   Daniu  /   S.A.L./,  a   Masangam  / Honeycarra/. Na tuto důležitou dálnici se navíc napojuje dálnice T 3 z Dalende / Wasdbreeding.

Otevření této dálnice  si vyžádaly potřeby  mezinárodního obchodu  a  mezinárodní  silniční,  hlavně  kamionové  přepravy. Celkem se  výrazně zlepšila dopravní  situace mezi zeměmi  okolo zálivu.

Tato  dálnice je  však pouze  transferní. To  znamená, že slouží pouze  pro průjezd vozidel z Wasbreedingu do Honeycarry.

Na průjezd  je  třeba  žádat  průjezdní  vízum,  jehož  vyřízení je  podstatně   jednodušší  než   vstupní.  Rovněž   není  třeba vyměňovat  Gratis.

Na této  dálnici je povolen provoz vozidel se spalovacími motory  vznětovými  a  čtyřdobými  zážehovými.  Vstup  vozidel s dvoudobým motorem  je zakázán úplně. ( Druhou  výjimku pohybu po Ertaru se spalovacím motorem  mají vozidla s absolutní předností v jízdě). Na této   dálnici  jsou  každých   50  km  zabezpečeni cestující motorestem s možností  noclehů a čerpacími stanicemi, kde se pohonné hmoty prodávají v množství omezeném na průjezd za vlastní měnu.

Dálnice  celá i  motoresty a  odpočívadla jsou  hlídaná a nedoporučujeme  vám  opouštět  prostor  vyhrazený  projíždějícím turistům  okolo odpočívadel.  Vymezený prostor  je označen  a ve většině případů i ohrazen a tresty za ilegální vniknutí na území RE jsou vysoké.

Průjezdní vízum má  platnost  40 hodin.

Dálnice T 6  je možno opustit a vjet  do vlastního Ertaru pouze na hraničním přechodu Tara,  pokud máte v pořádku normální doklady pro cesty  do Ertaru. Rovněž v Taře  je nutno přesednout do  elektromobilu, pokud chcete cestovat soukromě.

Vzhledem k tomu, že toto řešení  transferní dopravy není ideální, byl vyprojektován takzvaný železniční trajekt, Transer. Po jeho plánovaném uvedení do  provozu v roce 1989 budou všechna vozidla jen  Ertarem projíždějící, naložena  na speciální vagony této širokorozchodné železnice a  převezena od jedněch hranic ke druhým bez  zastávky za několik hodin.  Dálnice bude potom  opět sloužit vnitrostátnímu provozu.

8.  NOCLEHY, STRAVOVÁNÍ

Noclehy  v hotelích,  bungalovech a  ubytování v soukromí lze  zabezpečit  předem  podle  nabídkových  katalogů  ERTOURU a hradit ve  vlastní měně. Zabezpečení  tohoto ubytování přímo  na místě je  velmi obtížné.

Místa  v autokempech  a  stanových  táborech naopak není třeba pro jejich dostatek předem zabezpečovat.

Stravování  lze  zabezpečit  v podstatě  dvěma  způsoby. Zaplacením  všech jídel  podle nabídky  Ertouru ve  vlastní měně nebo stravováním z obchodů a  veřejných restaurací v Ertaru. V případě,  že se  na hraničním  přechodu neprokážete  poukázkami na zaplacenou stravu, budete hradit jídlo  ze zdrojů RE ve  vlastní měně  paušálně  na  osobu  a  den.  Tento  paušál  je  však  asi o 25 - 30 % vyšší, než cena  předem zakoupené stravy.   Velké množství potravin pro  stravování z vlastních zdrojů v podstatě nelze  dovézt.

Tyto zvláštní  úpravy stravování plynou  z neexistujících peněžní směny uvnitř Ertaru.

9.  NĚKTERÉ ZVLÁŠTNOSTI

Přesto,  že Ertar  je velmi  silně nakloněn  zahraničnímu cestovnímu  ruchu  a  cizinci  jsou  vítáni  ( to  je  vidět i z výhodných  podmínek  při  cestování  do  Ertaru),  existují  pro cizince  (turisty) některé  zvláštnosti, které  nejsou v jiných zemích běžné.

Je  to  především  trestní   postih   turistů  v případě přestupků  a trestních  činů, dále  nemožnost cestování vlastním vozem  a pro  některé  lidi  svádějící neexistence  peněz uvnitř státu. To  svádí některé lidi  k shromáždění nepotřebných  věcí, které stejně nemohou vyvézt. Když toto zjistí , třeba i předměty ničí. Takováto  činnost je však posuzována  jako poškození zájmu republiky  a velmi přísně postihována. Turisté  si  v Ertaru   také  nemohou  například  koupit nemovitost  ( a  to ani  cizinci trvale  žijící v Ertaru), nebo automobil.  Rovněž do nočních podniků, které nejsou součástí  hotelů, je cizincům vstup zakázán.

Přes tuto přísnost zákonů  a strážců pořádku  budete jako řádní turisté v Ertaru srdečně  uvítáni a ERTOUR zajistí veškeré pohodlí.

Podmínky pro udělení ertarského vstupního [průjezdního] víza

1 -     Vízum se neuděluje osobám  trestně stíhaným ve vlastní zemi   ani osobám stíhaným v jiných  zemích světa. Osoba, která požádá   o ertarské vízum, přestože je  soudně stíhána a tuto skutečnost   zamlčí, se vystavuje nebezpečí soudního postihu v Ertaru a to s dvojnásobnou  trestní sazbou,  která je  v Ertaru  stanovena za   čin, pro nějž je tato osoba stíhána kdekoliv jinde.

2 -     Vízum se neuděluje osobám,  u nichž je podezření z přípravy   či  spáchání   trestného  činu  na  území   Ertaru,  a  to  jak   kriminálního, tak hospodářského.

3 -     Průjezdní vízum se uděluje na  dobu 48 hodin a slouží pouze   k průjezdu přes ertarské území po Sargasové dálnici při pobřeží   Sargasového zálivu  motorovým vozidlem nebo  k průjezdu stejnou   oblastí pravidelnou železniční  dopravou. Toto vízum neumožňuje   jeho držiteli  vstup na ertarské  území s výjimkou  vyhrazených   [ a střežených] dálničních odpočívadel a železničních stanic.

4 -     Pro jakýkoliv  jiný vjezd na ertarské území  je nutné řádné   vstupní vízum. Platnost tohoto víza je 100 kalendářních dnů ode   dne počátku platnosti vyznačené v dokumentu. Tato doba může být   v závažných   případech   bez   odůvodnění   ertarskými  úřady   zkrácena.

5 -     Vízum udělené ertarskými úřady  platí pro celé území Ertaru   včetně  zámořského   území  Ertily,  dále   platí  pro  Spojené   království  Styxu,  Acheronu  a  Léthé  a  pro  vstup  do  Země   Wasbreeding. Pro  vstup do těchto států  platí stejné podmínky,   jako pro vstup do Ertaru.

6 -     Žadatel o  ertarské vízum  stvrzuje svým  podpisem, že  je   seznámen s celními a devizovými předpisy pro individuelní cestu   do Ertaru, t.j. s tím, které zboží  a   v jakém množství lze do   Ertaru  dovážet  a  z Ertaru  vyvážet.  Tyto  předpisy  jsou k dispozici v místě udělování víza.

INFO: Republika Ertar má bezvízový styk zatím pouze se Spojeným   královstvím  S.A.L., Zemí  Wasbreeding, Královstvím Honeycarry,   Etariskarem a  Erwenem. Občané Etariskaru  a Erwenu nepotřebují   pro vstup do Ertaru vstupní  vízum, potřebují však od vlastních   úřadů povolení k vycestování do Ertaru.

Návrat do sekce ZEMĚPIS