Ertar současnosti

Starknest

Již mnoho přednášek  a  odborných  článků se  zabývalo různými specializovanými oblastmi  ertarské historie, vědy nebo umění.   Ale  kromě  několika  málo  statistických  údajů  o  rozloze  a  obyvatelstvu  nebylo mnoho  místa věnováno  současnosti Ertaru.   Tímto malým příspěvkem se snažíme zaplnit tuto mezeru v celkové   mozaice ertologických výzkumů.

Státoprávní   uspořádání ve formě   republiky  s fungující   demokracií má v Ertaru hluboké kořeny. Republika byla vyhlášena již 25.11.1698  a  s jednou  malou  přestávkou  v 18. století funguje tato forma ertského státu dosud.

Tato bezmála 300 let fungující  forma státoprávního uspořádání se nadmíru osvědčila a umožnila ertskému státu vyhnout se velké   řadě krizí a vývojových  chyb, které zpomalovaly vývoj okolních   států  na Tarosu.  Výsledkem  tohoto  vývoje je  dnes postavení Ertaru, jako  průmyslově jednoznačně nejvyspělejší  země světa.  Toto  na  první  pohled  poněkud  troufalé  prohlášení  lze bez  zaváhání  podepřít  několika  všeobecně  známými  skutečnostmi.   Ertar je doposud jediná země světa, která nejen v laboratorních   podmínkách,  ale v širokém  měřítku  a s možností praktického   využití  realizovala  termonukleární  syntézu.  První prakticky   použitelný  termonukleární reaktor  byl spuštěn  v roce  1960 v Einsteinu. Od té doby bylo  vybudováno ve skalních masivech Ist   a West Roku přes   deset   termonukleárních  elektráren  s instalovaným  výkonem již  daleko překračujícím  potřeby státu.   Také  proto  je  elektrická  energie  nejvýznamnějším  ertarským  vývozním artiklem.

Finanční  prostředky  investované  do  výzkumu  termonukleární  syntézy jsou jedním z projevů ertarského ekologického myšlení. S tímto  myšlením úzce  souvisí například  i řešení  vnitrostátní   dopravy, která  je téměř zcela  elektrifikovaná. Z ekologických   důvodů není například v Ertaru vůbec organizována vnitrostátní letecká přeprava, protože letadla s proudovými motory vytvářejí   příliš  mnoho  škodlivých  zplodin,  hluku  a  navíc i z těchto   důvodu musí být letiště daleko od center měst, čímž se částečně   ztrácí efekt  rychlosti této přepravy.  V Ertaru tento  způsob   dopravy  nahradily expresní  vlaky, pohybující  se ve vakuových   tunelech  rychlostí až  2400  km/Se  t.j.  1000  km/h. Konečné   stanice těchto  rychlovlaků se nacházejí v hloubce kolem 150 m   přímo pod centry měst, takže cestovní časy se zkracují skutečně na minimum.

Klasický letecký provoz tvoří pouze mezinárodní letecká doprava   na letiště v Quasaru a Erthysu. Tento provoz  probíhá pouze ve   vymezených  dopravních  koridorech,  které se vyhýbají hustěji obydleným místům.  Druhým projevem leteckého  provozu jsou lety   soukromých  sportovních   a   výjimečně dopravních  letadel.   Vnitrostátní letecký provoz na  pravidelných linkách byl zrušen   v roce 1975.

Dalším  projevem elektrifikace státu  je zákaz jízdy s vozidlem se spalovacím motorem,  s výjimkou  vozidel záchranné  služby,   hasičů a policie a s výjimkou Sargasové dálnice. Pokud by zákaz   nebyl podložen dostatečnou úrovní techniky, neměl by samozřejmě   smysl. Proto  bylo v Ertaru  rovněž značné množství  prostředků  věnováno vývoji  elektromobilu a hlavně  mnohokrát použitelných  zdrojů  proudu s dostatečnou kapacitou.  Tak se  dnes v Ertaru  vyrábí ve  třech automobilových firmách  celkem více než   padesát typů  a verzí elektromobilů  od malých na  nákupy, přes  rodinné vozy až  po vozidla pro volný čas.  Kromě této produkce  se v Ertaru pro potřeby státní  správy a na export  vyrábějí i   klasické automobily se spalovacími motory.

V roce 1971 byla započata a v roce 1979 dokončena elektrifikace   dálniční sítě  Ertaru.  Pod  silničním  povrchem  jsou uloženy   kabely  s vysokofrekvenčním  proudem,  které předávají energii   bezdotykově do  senzorů umístěných na  vozidlech. Při jízdě  po   dálnici se tak nejen  nespotřebovává energie z akumulátorů, ale   tyto  se naopak  dobíjejí. Kabelová  sít pod  povrchem je navíc schopna   předávat   řídící povely do   palubních počítačů  jednotlivých vozidel. Těmito počítači, která na dálnici fungují   i jako ”autopilot” jsou vybavovány  standardně všechny v Ertaru  vyráběné vozy. Řídící  jednotky  vozidel  reagují i  na řídící signály napájecí sítě a lze tak snadno například uvolňovat levý   jízdní pruh pro průjezd vozidel záchranné  služby nebo policie   nebo brzdit a zastavovat vozidla v případě nehody na dálnici.   Elektrifikování silnic neskončilo  po dokončení dálniční sítě.   Dnes je již elektrifikováno asi 80 procent silnic první třídy a   práce dále pokračují.

Jedinou  silnicí,  na  které   je  povolen pohyb  vozidel se spalovacími  motory,  je  Sargasová  dálnice,  která vede jihem   ertarského uzemí od  hranic s Honeycarry, míjí  Taru a Erthys a   vede   na    hranice   se SALem.  Je    to  část pobřežní   transkontinentální taroské  dálnice a k vjezdu  na ni postačuje ertarské  průjezdní   vízum.  Před  dvěma   lety  byl  dokončen   podmořský  tunel,  spojující  ertarské  pobřeží  s poloostrovem  Tarantoga v SALu, čímž se jednak zkrátila cesta na jih Tarosu a   jednak  se   podařilo  snížit velké  zatížení  okolí Erthysu  tranzitní dopravou.

Se  snahou o  minimalizaci  dopravního  zatížení  center  měst souvisí i způsob provozování  městské dopravy. Metro, povrchová  kolejová doprava i elektrobusy  jezdí naprosto pravidelně, jsou  prostorné a  čisté. Navíc je městská  doprava zdarma, takže nic   nenutí obyvatele  k cestám soukromými vozidly.  Nedochází tak k dopravním zácpám, nezvyšuje se  hladina hluku a doprava probíhá   dle jízdního řádu.

Rozvoj ertarského státu umožnil nejen pokrok ve vědě a technice,  ale měl i  velký vliv na vývoj myšlení  a názorů ertů. Hlavními   rysy ertského myšlení jsou tolerance,  silný smysl pro ekologii a   přírodu,  silné  sociální  cítění   a  velká  touha  po  nových  poznatcích.

O projevech  ekologického  myšlení  jsme  se  již  zmínili.  K samozřejmostem v této oblasti pak  patří i skutečnost, že  98%   odpadu   z průmyslu   i   domácností   je  tříděných   a  dále   recyklovaných.

Projevem jiné součásti ertarské povahy je míra sociálních výhod   a vymožeností. Podle platného  ertarského kalendáře, kdy dekáda   má  10  dní,  je  pět  dní  pracovních  a  pět  dní je volno na   sebevzdělávání a  odpočinek. Zaměstnanci mají dále  nárok na 30   pracovních dní placené dovolené. Toto vše by nebylo možné pouze   na  základě  sociálního  cítění.  Tyto  a  mnohé  další  výhody   sociálního  systému  mají  svůj základ  především  v ekonomice   státu, ve státním rozpočtu, který již několik desítek let končí   miliardovými přebytky.

Tohoto  stavu  rozpočtu   se   soustavně   dosahuje  vysokou   produktivitou  práce,   velkými   investicemi  do základního   vědeckého výzkumu a  v okamžitých  aplikacích výsledků těchto   výzkumů do praxe. Nejnápadnějším projevem  tohoto postupu jsou   již zmiňované termonukleární elektrárny. Rovněž velmi různorodé   a hojné přírodní bohatství jak  Ertaru, tak i spřáteleného SALu   je  při   zodpovědném  využívání  zdrojem   velkého  bohatství.   Promyšlené  využívání elektrické  energie opět  silně redukuje  nutné  investice do  napravování škod  na přírodním  prostředí,   takže  výsledný   nárůst  národního  bohatství   má  stoupající  tendenci.

Tyto a další zdroje státního  rozpočtu pak umožňují dosáhnout v oblasti  sociálního zabezpečení  ve světovém  měřítku ojedinělé   úrovně. Zdarma je nejen  již zmiňovaná veřejná městská doprava,   ale  i  základní  potraviny,  jako  mléko,  pečivo,  zelenina a   podobně. Příslušné předpisy samozřejmě přesně definují, co jsou   základní potraviny  a co ne.  Mezi ty druhé  patří pochopitelně   například  kaviár a  šampaňské. Rovněž  bydlení je  za určitých podmínek  zdarma.  Pokud  jednotlivci  nebo  rodině stačí 20 m   čtverečních na osobu s jedním vybaveným hygienickým kabinetem a   v rámci  dané  lokality  nezáleží na  poloze  bytu, není třeba   platit  nájemné. Lidé  si  platí  pouze spotřebované  energie a   ostatní např. telekomunikační poplatky.

Přes  tyto možnosti  není řídkým  jevem, že  si rodiny pořizují   luxusnější  a hlavně  větší byty  a domky,  za které  však musí   platit  značné částky.  V domech  a bytech  bez nájemného bydlí dnes již jen něco přes 65% obyvatelstva a tento počet se dále snižuje. Svědčí  to nejen o rostoucích  požadavcích na bydlení,   ale ukazuje  to  i  reálné  možnosti  obyvatel  tyto požadavky realizovat.

Návrat do sekce KULTURA