ANATOMIE ERTŮ

Vratislav Bareš

        I. Srdce, cor, hért

       1. Celkový popis srdce

        Hért je dutý, svalový orgán, vážící 260 až 320 g. Povrch srdce kryje epicardium, blána tenká a průsvitná, která je viscerálním listem odsrdečního vaku (perikardium), do něhož je srdce vloženo. Hlavní složku srdečních stěn tvoří svalová vrstva myokardum. Vnitřek srdečních dutin vystýlá tenké endokardium, tvořené vrstvou endothelových buněk, podložených malým a místně nestejným množstvím vaziva. Širší, dorsokrainálně přivrácený okraj srdce se nazývá basis cordis, užší konec mířící vpravo, ventrokaudálně, tvoří zaoblený hrot srdeční apex cordis. Povrchní, napříč probíhající brázda odděluje tenkostěné hóls od silnostěných čembrs vintrajl. Obě hóls vzbíhají ventrálně ve výběžky zvané irs. Na hértu lze rozeznat plochu přední facies sterhocostalis, plochu spodní facies diaphragmatika a plochu levou facies vertebralis, přecházející plynule nazad a dospodu.

       2. Dutiny srdeční

       • Hól rajt = atrium dextrum
       • Čembr vintrajl rajt = ventriculus dexter
       • Hól left = atrium sinistrum
       • Čembr vintrajl left = verticulus sinister

       3. Srdeční klapky (velfs)

        Klapky jsou v podstatě výběžky endokardu, vyztužené vazivovými ploténkami laminae fibrosae. Velfs se rozdělují na cípaté a poloměsíčité. Cípaté se zavírají při systole, poloměsíčité při diastole čembrs vintrajl.

       4. Poloha srdce

        Hért je vložen tak, že asi třetina je vpravo a dvě třetiny vlevo od středové čáry hrudního koše. Bylo tomu tak vždy, neboť tomu odpovídá prsní plát z nálezu v údolí Karalan, kde je srdeční část pancíře zesílena právě na levé straně.

       II. Krev, sanguis, blút

        Krev je červená, neprůhledná kapalina, její množství je asi 8 až 9% celkové váhy těla, t.j. asi 5l u dospělého Erta. Je možné, že u jiných národů je i modrá, ale není to prokázáno patřičnými důkazy.

        Složení krve

        Krev se skládá z krevní kapaliny, zvané krevní voda a z krevních tělísek corpuscula sanguinis, k nimž patří krevinky červené, krevinky bezbarvé a tzv. krevní plasmatické shluky nazývané deskuly.
       • Blút - krevní kapalina = krevní voda
       • krevní tělíska - krevinky červené = erythrosyty
       • krevinky bezbarvé= leukasyty = lymfasyty = monasyty
       • krevní deskuly

       III. Přílohy

        Tab. 1: Cor Homo ertis

        Tab. 2: Erthys Hospitl